etický kodex

Protože etika a morálka jsou v našem vnímání obchodu s realitami hodnoty, na které klademe speciální důraz, vytvořili jsme pro všechny složky naší sítě přísný a rozsáhlý etický kodex. Všichni naši makléři a obchodní partneři se ho musí držet a my Vám ho rádi předkládáme k nahlédnutí, případně ke stažení ve formátu PDF.

Úvodní prohlášení

 • Účelem tohoto Kodexu je podporovat síť realitních kanceláří COLDWELL BANKER v České republice, aby jednotlivé realitní kanceláře jako členové sítě realitních kanceláří COLDWELL BANKER v České republice získaly vedoucí postavení na trhu s obchodováním s nemovitostmi v České republice a uspokojovaly potřeby zákazníků související s nemovitostmi poskytováním realitních služeb na profesionální úrovni.
 • Tento Etický kodex stanoví povinnosti, pravidla a zásady, které umožňují fungování sítě realitních kanceláří COLDWELL BANKER v České republice tak, aby bylo možné poskytovat klientům realitní služby na profesionální úrovni.
 • Tento Etický kodex pokrývá zejména vztahy mezi jednotlivými subjekty (členy) sítě realitních kanceláří COLDWELL BANKER v České republice navzájem i ve vztahu k třetím osobám, se kterými členové sítě COLDWELL BANKER v České republice vstupují při poskytování realitních služeb do styku.
 • Všichni členové CB jsou při své činnosti vázány nejen celým právním řádem České republiky, ale i tímto Etickým kodexem.
 • Pokud Etický kodex stanoví povinnosti, které by mohly být v rozporu s povinností stanovenou právním řádem České republiky, mají vždy přednost povinnosti, jež jsou součástí právního řádu České republiky.

Úvodní ustanovení

 • Pod vším je půda. Na jejím rozsáhlém využívání a široce diverzifikovaném vlastnictví závisí přežití a vývoj svobodných institucí a naší civilizace. Členové CB si jsou vědomi toho, že zájmy České republiky a jeho občanů vyžadují maximální a nejlepší využívání půdy a co nejširší diverzifikaci jejího vlastnictví. Vyžadují vytváření odpovídajícího bydlení, budování fungujících měst, rozvoj výrobního průmyslu a ochranu životního prostředí.
 • Tyto zájmy ukládají povinnosti nad rámec povinností obvyklých v běžném podnikání. Stanovují významnou sociální odpovědnost a vlasteneckou povinnost, ke které jsou členové CB zavázáni a o kterou budou při své přípravě usilovat. Členové CB se proto snaží o zlepšování postupu při výkonu svého povolání.
 • Za účelem uznání a ocenění jejich postupů vůči klientům, zákazníkům, veřejnosti a vůči sobě navzájem usilují členové CB o neustále získávání nových informací týkajících se výkonu realitních činnosti a své nabyté poznatky budou ochotně sdílet s ostatními.
 • Na základě prosazování tohoto Etického kodexu a poskytování součinnosti příslušným státními orgány se budou snažit o zamezení postupů, které by mohly poškodit veřejnost nebo které by mohly zdiskreditovat nebo zneuctít realitní profesi. Členové CB, kteří se sami přímo dozvěděli o chování, které může porušovat tento Etický kodex, včetně případů zpronevěry peněz nebo majetku klienta nebo zákazníka, úmyslné diskriminace nebo jiného, budou o těchto skutečnostech informovat příslušnou odpovědnou osobu člena CB a popř. příslušný státní orgán.
 • Členové CB zdůrazňují výhradní zastupování klientů; nepokoušejí se získat jakoukoli nečestnou výhodu nad svými konkurenty a nedopouštějí se nevyžádaných poznámek o jiných odbornících. V případech, kdy jsou požádáni o vyslovení názoru nebo kdy jsou členové CB přesvědčeni, že je jejich poznámka potřebná, nabízejí svůj názor objektivním, profesionálním způsobem, který není ovlivněn žádnou osobní motivací nebo potenciální výhodou či ziskem.
 • Pojem COLDWELL BANKER získal význam ve smyslu kompetence, čestnosti a vysoké integrity plynoucí z věrnosti myšlence morálního chování v obchodních vztazích. Odchýlení od této myšlenky nemůže nikdy ospravedlnit žádná pohnutka zisku ani pokyn klientů. Při výkladu této povinnosti se členové CB řídí zásadou, která je známá již po staletí: Co nechceš, aby ti činili jiní, nečiň ty jim.
 • Přijetím této zásady za svou vlastní se členové CB zavazují zachovávat tento přístup při všech svých činnostech a vykonávat své povolání v souladu s níže uvedenými zásadami.

Závazky vůči klientům a zákazníkům

 • Při zastupování kupujícího, prodávajícího, vlastníka nemovitosti, nájemce nebo jiného klienta, kdy člen CB vystupuje jako zástupce, se členové CB zavazují chránit a prosazovat zájmy svých klientů.
 • Tento závazek vůči klientovi je primárním závazkem, avšak nezbavuje členy CB jejich odpovědnosti jednat čestně se všemi stranami. Závazek čestně jednat se všemi stranami přetrvává i v případě poskytování služeb kupujícímu, prodávajícímu, vlastníkovi nemovitosti, nájemci nebo jiné straně, kdy členové CB vykonávají jinou funkci než funkci zástupce.
 • 1.1. Pokud členové CB jednají v realitních transakcích ve funkci zastoupeného, zůstávají členové CB vázáni povinnostmi stanovenými Etickým kodexem.
 • 1.2. Povinnosti stanovené Etickým kodexem platí bez ohledu na to, zda členové CB jednají ve funkci zástupce s tím, že jakákoli povinnost vyplývající ze zákona nebo zákonného předpisu je výhradně pro zástupce. V žádném případě se povinnosti obsažené v tomto Etickém kodexu nevztahují na ty členy CB, kteří jednají v jiné funkci než jako zástupci.
 • 1.3. V tomto Etickém kodexu používaný výraz:
  1. „klient“ znamená osoba (osoby) nebo subjekt (subjekty), kterého člen CB zastupuje; „zákazník“ znamená stranu realitní transakce, která obdržela informace, služby nebo výhody, ale nemá smluvní vztah s členem CB nebo jeho společností;
  2. „potenciální zákazník“ znamená kupující, prodávající, nájemce nebo vlastník nemovitosti, na které se nevztahuje smlouva o zastupování s členem CB nebo jeho společností;
  3. „zástupce“ znamená osoba oprávněná k výkonu realitní činnosti (včetně makléřů a prodejních partnerů) jednající jako zástupce
 • 1.4. Členové CB ve snaze získat nemovitost k nabízení nebudou vědomě uvádět vlastníka nemovitostí v omyl, a to zejména pokud jde o tržní cenu.
 • 1.5. Ve snaze stát se zástupcem kupujícího/nájemce nebudou členové CB uvádět kupující nebo nájemce v omyl, pokud jde o úspory nebo jiné výhody, které mohou být realizovány prostřednictvím využití jejich služeb.
 • 1.6. Členové CB mohou zastupovat prodávajícího (zejména vlastníka) nemovitosti a kupujícího (zejména nájemce) ve stejné transakci pouze po úplném informování a získání informovaného souhlasu obou stran. Členové CB budou předkládat nabídky a protinabídky objektivně a co možná nejrychleji.
 • 1.7. Jestliže členové CB jednají jako zprostředkovatelé nabízející nemovitost, budou předkládat prodávajícímu či vlastníkovi nemovitosti všechny nabídky a protinabídky do okamžiku uzavření nebo podpisu nájemní smlouvy, nevzdá-li se prodávající či vlastník nemovitosti písemně této povinnosti Členové CB nebudou povinni pokračovat v obchodování s nemovitostí po přijetí nabídky prodávajícím či vlastníkem nemovitosti. Členové CB doporučí, aby prodávající či vlastníci nemovitosti získali před přijetím nabídky právní radu, s výjimkou případů, kdy je akceptování závislé na ukončení předchozí kupní nebo nájemní smlouvy.
 • 1.8. Jestliže členové CB jednají jako zástupci nebo zprostředkovatelé kupujících či nájemců, budou předkládat kupujícím či nájemcům všechny nabídky a protinabídky do okamžiku přijetí některé z nich. Členové CB nemají povinnost pokračovat v nabízení nemovitostí svým klientům poté, co byla určitá nabídka přijatá, nebude-li písemně ujednáno jinak. Členové CB jednající jako zástupci nebo zprostředkovatelé kupujících či nájemců doporučí kupujícím či nájemcům, aby získali právní radu, existují-li pochybnosti o tom, zda byla předchozí smlouva řádně ukončena.
 • 1.9. Povinnost členů CB chránit důvěrné informace (definované právním řádem ČR) poskytnuté jejich klienty v průběhu vztahu založeného na zastupování nebo jiného vztahu uznaného zákony přetrvává i po ukončení tohoto vztahu. Členové CB nebudou vědomě během profesionálního vztahu se svými klienty nebo po jeho ukončení:
  1. prozrazovat důvěrné informace klientů;
  2. užívat důvěrné informace klientů za účelem jejich znevýhodnění;
  3. užívat důvěrné informace klientů ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích stran, ledaže:
  4. klienti po úplném informování souhlasili,
  5. členové CB by byli soudním rozhodnutím povinni tak učinit,
  6. úmyslem klienta by bylo spáchat trestný čin a tyto informace jsou nutné, aby bylo tomuto trestnému činu zabráněno,
  7. by bylo nutné chránit člena CB nebo jeho zaměstnance nebo partnery před obviněním z protiprávního jednání.
 • 1.10. Informace týkající se závažných skrytých vad nejsou podle Etického kodexu považovány za důvěrné informace.
 • 1.11. Členové CB budou dodržovat podmínky a ujednání své realitní licence a smlouvy o správě nemovitostí a budou řádně spravovat nemovitost klientů s náležitým ohledem na práva, bezpečnost a zdraví nájemců a dalších osob oprávněných pohybovat se v prostorách.
 • 1.12. Členové CB smluvně najatí k údržbě nebo správě nemovitosti klienta budou vynakládat řádnou péči a přiměřené úsilí za účelem její ochrany před předvídatelnými riziky a ztrátami.
 • 1.13. Při uzavření smluv o nabízení nemovitosti jsou členové CB povinni prodávající/vlas­tníky nemovitostí informovat o:
  1. firemních zásadách člena CB týkajících se spolupráce a výše odškodnění, které bude nabídnuto delegovaným zástupcům, zástupcům kupujícího či nájemce anebo zprostředkovatelům jednajícím v zákonem uznaných funkcích mimo zastoupení;
  2. skutečnosti, že zástupci nebo zprostředkovatelé kupujícího či nájemce, a to i tehdy, jsou-li odměňováni zprostředkovateli nabízejícími nemovitost nebo prodávajícími/vlas­tníky nemovitostí, mohou zastupovat zájmy kupujících/nájemců;
  3. jakékoli možnosti zprostředkovatelů nabízejících nemovitost jednat jako zástupce všech stran transakce, např. zástupce kupujícího/nájemce.
 • 1.14. Při uzavření smluv s kupujícím/ná­jemcem jsou členové CB povinni informovat potenciální klienty o:
  1. firemních zásadách člena CB týkajících se spolupráce;
  2. výši odměny splatné klientem;
  3. možnosti další nebo doplňující odměny od jiných zprostředkovatelů, od prodávajícího nebo vlastníka nemovitosti nebo od jiných stran;
  4. jakékoli možnosti zástupce kupujícího/nájemce jednat jako zástupce všech stran transakce, např. zprostředkovatel nabízející nemovitost, delegovaný zástupce, zástupce vlastníka nemovitosti atd.;
  5. možnosti, že prodávající nebo jejich zástupci nemusejí zacházet s informacemi o existenci, podmínkách nebo ujednáních nabídek jako s důvěrnými, ledaže by byla důvěrnost vyžadována zákony, předpisy nebo jakoukoli smlouvou o důvěrnosti uzavřenou mezi stranami.
 • 1.15. Poplatky za vypracování znaleckého posudku na ocenění nemovitosti nebudou záviset na výši ocenění.
 • 1.16. Členové CB v reakci na žádosti kupujících nebo spolupracujících zprostředkovatelů se souhlasem prodávajících zveřejní nabídku u příslušné nemovitosti. Je-li toto zveřejnění schváleno, členové CB dále zveřejní, zda byly nabídky získány osobou s licencí nabízející nemovitost, jinou osobou s licencí ve společnosti nabízející nemovitost nebo spolupracujícím zprostředkovatelem.
 • 2.1. Členové CB se nebudou uvádět v omyl nebo zamlčovat skutečností týkajících se nemovitosti nebo transakce. Členové CB však budou povinni upozornit na skryté vady nemovitosti.
 • 2.2. Členové CB budou na základě požadavku příslušného státního orgánu či instituce, která jim udělila oprávnění k výkonu realitní činnosti (realitní licence) povinni pouze zjistit a prozradit negativní faktory, které budou schopni zjistit s ohledem na své dosavadní zkušenosti v této oblasti. Tento článek nestanovuje členovi CB povinnost mít zkušenosti v jiném profesním nebo technickém oboru.
 • 2.3. Členové CB nebudou stranami jakéhokoli dokumentu týkajícího se stanovení nepravdivé odměny, nebude-li se jednat o stanovení obvyklé nominální odměny.
 • 3.1. Členové CB budou spolupracovat s ostatními zprostředkovateli, s výjimkou případů, kdy tato spolupráce není v nejlepším zájmu klienta. Povinnost spolupracovat neobsahuje povinnost dělit se o provize, poplatky nebo jinak odměňovat jiného zprostředkovatele.
 • 3.2. Členové CB, kteří jednají jako výhradní zástupce nebo zprostředkovatel prodávajících či vlastníků nemovitosti, stanoví podmínky nabídek ke spolupráci. Nebude-li to v nabídkách ke spolupráci výslovně uvedeno, nabídka spolupráce nezahrnuje nabídku na odměnu. Případné podmínky odměny budou sděleny spolupracujícímu zprostředkovateli před zahájením snahy o akceptování nabídky spolupráce.
 • 3.3. Členové CB budou s ohledem na nabídky na odměnu jinému členovi CB včas informovat druhého člena CB o jakýchkoli změnách odměny za společné služby, a to předtím než tento člen CB předloží nabídku na prodej či pronájem nemovitosti.
 • 3.4. Tato zásada nebrání zprostředkovateli nabízejícímu nemovitost a spolupracujícímu zprostředkovateli uzavřít smlouvu o změně odměny za spolupráci.
 • 3.5. Členové CB, kteří jednají jako zprostředkovatelé nabízející nemovitost, mají povinnost zveřejnit existenci ujednání týkajících se duální provize nebo provize s variabilní sazbou (tj. nabízení nemovitostí, kdy je jiná výše provize splatná v případě, že společnost zprostředkovatele zprostředkovala realizaci prodeje či pronájmu, a jiná v případě, že realizace prodeje či pronájmu vyplývá ze snahy prodávajícího či vlastníka nemovitosti nebo spolupracujícího zprostředkovatele). Zprostředkovatel nabízející nemovitost co nejdříve sdělí existenci těchto ujednání potenciálním spolupracujícím zprostředkovatelům a na žádost těchto spolupracujících zprostředkovatelů jim sdělí informace o různé výši odměny v případě společné transakce nebo prodeje či pronájmu, který vyplývá ze snahy prodávajícího či vlastníka nemovitosti.
 • 3.6. Je povinností delegovaných zástupců neprodleně sdělit všechny důležité skutečnosti zástupci zastoupeného, a to před i po uzavření kupní nebo nájemní smlouvy.
 • 3.7. Při požadování informací od jiného člena CB, týkajících se majetku, na který se vztahuje smlouva o správě nebo nabízení k prodeji, uvedou členové CB svůj status člena CB a to, zda je jejich zájem osobní nebo zda jednají jménem klienta, a v případě, že jednají v zastoupení klienta, uvedou rovněž svůj status zástupce.
 • 3.8. Členové CB nebudou zkreslovat možnost přístupu do nabízené nemovitosti za účelem její prezentace nebo prohlídky.
 • 4.1. Členové CB nebudou získávat podíl na jakékoli nemovitosti, nebudou nemovitosti kupovat ani nebudou prezentovat své vlastní nabídky, nabídky jakéhokoli člena jejich nejbližší rodiny, jejich společností nebo jakýchkoli jejích členů ani jakýchkoli subjektů, ve kterých mají jakékoli vlastnické zájmy, aniž by objasnili své skutečné postavení vlastníkovi nebo jeho zástupci či zprostředkovateli. V případě prodeje jejich vlastní nemovitosti nebo nemovitosti, na které mají jakýkoli podíl, budou členové CB o svém vlastnictví nebo podílu písemně informovat kupujícího nebo jeho zástupce.
 • 4.2. Za účelem ochrany všech stran bude oznámení informací požadovaných provedeno v písemné formě a poskytnuto členy CB před podpisem jakékoli smlouvy.
 • 5.1. Členové CB se nebudou zavazovat k poskytování odborných služeb s ohledem na nemovitost nebo její cenu v případě, že na této nemovitosti mají stávající nebo zamýšlejí mít budoucí podíl, aniž by o tomto podílu výslovně informovali všechny příslušné strany.
 • 6.1. Členové CB nepřijmou žádnou provizi, slevu nebo zisk z výloh realizovaných za jejich klienta bez vědomí a souhlasu klienta.
 • 6.2. Při poskytování doporučení realitních produktů nebo služeb (např. pojistky vlastníka domu, záručních programů, financování hypotéky, pojištění budov atd.) sdělí členové CB klientovi nebo zákazníkovi, kterému je doporučení poskytováno, veškeré finanční výhody nebo poplatky jiné než spojené s realitními službami, které člen CB nebo jeho společnost může obdržet v přímém důsledku takového doporučení.
 • 6.3. Členové CB nebudou doporučovat nebo navrhovat klientovi nebo zákazníkovi využití služeb jiné organizace nebo podnikatelského subjektu, ve kterém mají přímý podíl, aniž by o tomto podílu informovali v okamžiku poskytnutí tohoto doporučení nebo návrhu.
 • 7.1. V transakci nebudou členové CB přijímat odměnu od více než jedné strany, a to i tehdy, když to zákon umožňuje, aniž by o tom informovali všechny strany a získali informovaný souhlas klienta nebo klientů člena CB.
 • 8.1. Členové CB budou vést na zvláštním účtu u příslušné finanční instituce, odděleně od svých vlastních prostředků, peníze, které získávají do úschovy pro jiné osoby, např. účelově uložené peníze, svěřené peníze, peníze klientů apod.
 • 9.1. Členové CB za účelem ochrany všech stran zajistí vždy, když to bude možné, aby všechny smlouvy týkající se transakcí s nemovitostmi, včetně např. zprostředkova­telských smluv a smluv o zastoupení, kupních a nájemních smluv, byly v písemné formě, jasně, určitě a srozumitelně vyjadřovaly specifické podmínky, ujednání, povinnosti a závazky stran. Po podpisu nebo parafování bude stejnopis každé smlouvy doručen příslušné straně.
 • 9.2. Za účelem ochrany všech stran vynaloží členové CB přiměřenou péči pro zajištění, aby dokumenty týkající se koupě, prodeje nebo pronájmu nemovitosti byly aktualizovány prostřednictvím písemných dodatků.

Závazky vůči veřejnosti

 • Členové CB nebudou odmítat poskytnutí nestranné odborné služby jakýmkoli osobám z důvodu rasy, barvy pleti, náboženského vyznání, pohlaví, zdravotního stavu, rodinného stavu nebo národnostního původu. Členové CB nebudou stranou jakéhokoli plánu nebo smlouvy diskriminující osobu nebo osoby na základě rasy, barvy pleti, náboženského vyznání, pohlaví, postižení, rodinného stavu nebo národnostního původu.
 • Členové CB nebudou v zaměstnaneckých vztazích diskriminovat jakoukoli osobu nebo osoby na základě rasy, barvy pleti, náboženského vyznání, pohlaví, zdravotního stavu, rodinného stavu nebo národnostního původu.
 • 10.1. Jestliže členové CB zprostředkovávají prodej nebo pronájem bytu/obytného domu, nebudou poskytovat informace týkající se rasového, náboženského nebo etnického složení obyvatel v sousedství ani se nebudou zapojovat do jakékoli činnosti, která by mohla vést ke zmatečnému prodeji. Členové CB však mohou poskytovat jiné demografické informace.
 • 10.2. Jestliže členové CB nezprostředkovávají prodej nebo pronájem bytu/obytného domu, mohou straně poskytovat demografické informace týkající se nemovitosti, transakce nebo převodu nemovitosti, jsou-li tyto demografické informace: (a) považovány členem CB za potřebné s ohledem na asistenci při uzavření nebo vlastní uzavření realitní transakce nebo převodu (způsobem konzistentním s článkem 10); a (b) získány nebo dovozeny z uznávaného, spolehlivého, nezávislého a nestranného zdroje. Zdroj těchto informací a veškeré jejich doplnění, zrušení, úpravy, výklady nebo další změny budou uvedeny v patřičných podrobnostech.
 • 10.3. Členové CB nebudou tisknout, zobrazovat nebo dávat do oběhu jakékoli oznámení nebo reklamu s ohledem na prodej nebo pronájem nemovitosti, naznačující jakékoli preference, omezení nebo diskriminaci na základě rasy, barvy pleti, náboženského vyznání, pohlaví, zdravotního stavu, rodinného stavu nebo národnostního původu.
 • 10.4. Výraz „zaměstnanecké vztahy“ použitý v této zásadě se týká nejen zaměstnanců, ale i nezávislých smluvních stran, které poskytují služby spojené s realitami, a administrativního a kancelářského personálu, který poskytuje přímou podporu těmto osobám.
 • 11.1. Služby, které členové CB poskytují svým klientům a zákazníkům, budou splňovat zásady týkající se postupů a způsobilosti, které jsou požadovány ve specifických realitních oborech činností, které vykonávají, zejména realitní makléřství, správa nemovitostí, makléřské služby spojené s obchodními a průmyslovými nemovitostmi, ocenění nemovitostí, realitní poradenství, realitní sdružení, realitní aukce a mezinárodní nemovitosti.
 • 11.2. Členové CB se nebudou zavazovat k poskytování specializovaných odborných služeb s ohledem na druh nemovitosti nebo služeb, které spadají mimo rámec jejich kompetence, ledaže poskytují svou součinnost osobě/subjektu kvalifikované/kva­lifikovanému k těmto druhům nemovitostí nebo služeb, popř. tyto skutečnosti jsou plně sděleny klientovi. Klient bude rovněž informován o všech osobách zapojených do poskytování této součinnosti; měl by být stanoven podíl těchto osob na realizovaném převodu nemovitosti.
 • 11.3. Jestliže členové CB vypracovávají názory na ocenění nebo cenu nemovitosti pro jiné účely než za účelem zprostředkování prodeje nebo pomoci potenciálnímu kupujícímu při formulování nákupní nabídky, bude tento názor obsahovat tyto náležitosti:
  1. identifikaci dané nemovitosti,
  2. datum vypracování,
  3. stanovená hodnota nebo cena,
  4. omezující podmínky, včetně účelu/účelů a zamýšleného uživatele/uži­vatelů,
  5. veškerá stávající nebo zamýšlená subjektivní práva, včetně možnosti zastupování prodávajícího/vlas­tníka nemovitosti nebo kupujících/nájemců,
  6. podklad pro vyslovení názoru, včetně příslušných tržních údajů,
  7. pokud názor nepředstavuje ocenění, prohlášení v tomto smyslu.
 • 11.4. Povinnosti uvedené v Etickém kodexu budou s ohledem na realitní činnosti, s výjimkou ocenění, vykládány a aplikovány v souladu se zásadami týkajícími se způsobilosti a postupů, které klienti a veřejnost spravedlivě vyžadují za účelem ochrany svých práv a zájmů vzhledem ke složitosti transakce, dostupnosti odborné asistence, a v případech, kdy je člen CB rovněž zástupcem nebo delegovaným zástupcem, i s ohledem k povinnostem zmocněnce.
 • 11.5. Jestliže členové CB poskytují konzultace klientům, které zahrnují rady nebo doporučení za poplatek (nikoli za provizi), toto doporučení bude poskytnuto objektivním způsobem a poplatek nebude záviset na tom, čeho se rada nebo doporučení týká. Pokud jsou kromě konzultací poskytovány služby spojené se zprostředkováním nebo transakcí, může být na základě předchozí dohody mezi klientem a členem CB uhrazena zvláštní odměna.
 • 11.6. Způsobilost vyžadovaná podle článku 11 se vztahuje na služby smluvně zajišťované mezi členy CB a jejich klienty a zákazníky, povinnosti výslovně stanovené Etickým kodexem a povinnosti stanovené zákony nebo zákonnými předpisy.
 • 12.1. Členové CB budou dbát na to, aby ve své inzerci a prohlášeních určených veřejnosti vždy překládali pravdivý obraz. Členové CB dále zajistí, aby jejich profesionální status (např. zprostředkovatel, odhadce, správce nemovitosti atd.) nebo status členů CB byl v jakékoli takové inzerci jasně identifikovatelný.
 • 12.2. Členové CB mohou ve své inzerci a jiných prohlášeních užívat pojem „bezplatný“ a obdobné pojmy za podmínky, že jsou současně jasně uvedeny všechny podmínky týkající se dostupnosti nabízeného produktu nebo služby.
 • 12.3. Členové CB mohou prezentovat své služby jako „bezplatné“ nebo bez nákladů i tehdy, když očekávají odměnu z jiného zdroje než od svého klienta, za podmínky, že je současně jasně uvedena potenciální možnost člena CB získat výhodu od třetí strany.
 • 12.4. Nabízení prémií, odměn, obchodních slev nebo jiných pobídek za účelem získání nemovitosti k zastupování, prodeji, koupi nebo pronájmu není samo o sobě neetické, a to ani tehdy, když získání výhody závisí na získání nemovitosti k zastupování, prodeji, koupi nebo pronájmu prostřednictvím člena CB podávajícího nabídku. Členové CB jsou však povinni zajistit objektivitu veškeré takové inzerce nebo jiných veřejných či soukromých prohlášení tak, aby strana zainteresovaná na získání výhody nebo jiného prospěchu plynoucího z nabídky člena CB byla předem plně a důkladně seznámena se všemi podmínkami a ujednáními této nabídky. Nabízení pobídek k uzavření transakce podléhá omezením a zákazům právního řádu České republiky a etickým závazkům stanoveným jakoukoli touto zásadou.
 • 12.5. Členové CB nebudou bez příslušného oprávnění nabízet nemovitost k prodeji/pronájmu nebo ji inzerovat. Jestliže jednají jako zprostředkovatelé nebo delegovaní zástupci, nebudou členové CB uvádět v nabídce jinou cenu než sjednanou s prodávajícím/vlas­tníkem nemovitosti.
 • 12.6. Členové CB nebudou inzerovat ani umožňovat jakékoli osobě jimi zaměstnané nebo k nim přidružené, aby inzerovala zastoupenou nemovitost bez zveřejnění názvu společnosti.
 • 12.7. Členové CB při inzerování nezastupované nemovitosti k prodeji/pronájmu, ve které mají vlastnický podíl, uvedou svůj status vlastníků nemovitosti a členů CB nebo subjektů s realitní licencí.
 • 12.8. Pouze členové CB, kteří se účastní transakce jako zprostředkovatelé nebo spolupracující zprostředkovatelé (prodávající zprostředkovatelé), mohou uplatnit nárok vyplývající z prodeje nemovitosti. Před uzavřením může spolupracující zprostředkovatel umístit označení „prodáno“ pouze se souhlasem zprostředkovatele nabízejícího nemovitost.
 • 13.1. Členové CB se nebudou zapojovat do činností, které představují nedovolenou aplikaci práva, a vždy, když to bude zájem kterékoli strany transakce vyžadovat, doporučí získání právní rady.

Povinnosti vůči členům CB

 • Členové CB nebudou vědomě nebo z nedbalosti činit nepravdivá nebo zavádějící prohlášení o svých konkurentech, jejich podnikání nebo jejich podnikatelských praktikách.
  • 14.1. Členové CB nebudou vědomě nebo z nedbalosti podávat nepravdivé nebo nepodložené stížnosti na porušování Etického kodexu.
  • 15.1. Členové CB se nebudou zapojovat do jakýchkoli postupů nebo podnikat jakékoli kroky, které by byly v rozporu se smlouvami o výhradním zastupování nebo výhradním zprostředkování, které mají jiní členové CB uzavřené s klienty.
  • 15.2. Účelem článku 16 není zakazovat agresivní nebo inovativní obchodní postupy, které jsou jinak etické, a zakazovat neshody s ostatními členy CB s ohledem na provize, poplatky, odměnu nebo jiné formy plateb či výloh.
  • 15.3. Tento článek nebrání členům CB činit obecná prohlášení potenciálním klientům, která popisují jejich služby a podmínky jejich dostupnosti, i kdyby někteří příjemci mohli mít uzavřené smlouvy o zastupování nebo jiné výhradní smlouvy s jiným členem CB. Za „obecnou“ pro účely této zásady je považována obecná telefonní kampaň, rozesílání reklamních dopisů nebo distribuce reklamy adresovaná všem potenciálním klientům v dané geografické oblasti nebo zaměřená na příslušné profese, podniky, kluby či organizace nebo jiné kategorie či skupiny.
  • 15.4. Účelem tohoto článku je uznat jako neetické dva základní typy získávání klientů:
   1. telefonické nebo osobní získávání vlastníků nemovitostí, kteří byli identifikováni na základě uvedeného označení na nemovitosti,
   2. poštou nebo jinou písemnou formou získávat potenciální klienty, jejichž nemovitosti jsou výhradně nabízeny jiným členem CB, pokud tato snaha o získání není spojena s rozesláním reklamních letáků
  • 15.5. Tento článek nebrání členům CB kontaktovat klienta jiného zprostředkovatele za účelem nabídky na poskytování nebo uzavření smlouvy o poskytování jiného druhu realitních služeb, které se nevztahují k druhu služby poskytované v současné době (např. správa nemovitosti a zprostředkování), nebo nabízet stejný druh služby u nemovitosti, na kterou se nevztahují výhradní smlouvy jiných zprostředkovatelů.
  • 15.6. Členové CB nebudou usilovat o získání nabízení nemovitosti, která je v současné době výhradně nabízena jiným zprostředkovatelem. Pokud však zprostředkovatel nabízející nemovitost v případě, že je o to členem CB požádán, odmítne sdělit datum ukončení platnosti a povahu tohoto zastupování, tj. výhradní právo na prodej, výhradní zastupování, volné nabízení nebo jinou formu smluvního ujednání mezi zastupujícím zprostředkovatelem a klientem, může člen CB kontaktovat vlastníka za účelem získání těchto informací a může projednat podmínky, za kterých by člen CB mohl provádět jeho budoucí zastupování, popř. převzít zastupování s účinností po ukončení platnosti jakéhokoli stávajícího zastupování.
  • 15.7. Členové CB nebudou usilovat o získání smluv s kupujícím/ná­jemcem od kupujících/nájemců, na které se vztahují výhradní smlouvy s nimi uzavřené. Pokud však zprostředkovatel v případě, že je o to členem CB požádán, odmítne sdělit datum ukončení platnosti výhradní smlouvy s kupujícím/ná­jemcem, může člen CB kontaktovat kupujícího/nájemce za účelem získání těchto informací a může projednat podmínky, za kterých by s ním člen CB mohl uzavřít budoucí smlouvu, popř. uzavřít smlouvu s účinností po vypršení platnosti jakékoli stávající výhradní smlouvy s kupujícím/ná­jemcem.
  • 15.8. Jestliže jsou členové CB kontaktováni klientem jiného člena CB s ohledem na vznik výhradního vztahu za účelem poskytování stejného druhu služby a členové CB tato jednání přímo či nepřímo neiniciovali, mohou projednat podmínky, za kterých by mohli uzavřít budoucí smlouvu nebo případně mohou uzavřít smlouvu, která se stane účinnou po vypršení jakékoli stávající výhradní smlouvy.
  • 15.9. Skutečnost, že se potenciální klient rozhodl ponechat si člena CB jako svého výhradního zástupce nebo výhradního zprostředkovatele v jedné nebo více minulých transakcích, nebrání jiným členům CB usilovat o získání tohoto potenciálního klienta pro budoucí transakce.
  • 15.10. Skutečnost, že byla s členem CB uzavřena výhradní smlouva, nebrání jakémukoli jinému členovi CB uzavřít obdobnou smlouvu po ukončení platnosti předchozí smlouvy.
  • 15.11. Členové CB před uzavřením smlouvy o zastupování mají povinnost vynaložit přiměřené úsilí za účelem zjištění, zda se na potenciálního klienta vztahuje současná platná výhradní smlouva o poskytování stejného druhu realitní služby.
  • 15.12. Členové CB, kteří jednají jako zástupci nebo zprostředkovatelé kupujícího nebo nájemce, budou při prvním kontaktu informovat o tomto vztahu zástupce nebo zprostředkovatele prodávajícího/vlas­tníka nemovitosti a poskytnou písemné potvrzení o tomto informování zástupci nebo zprostředkovateli prodávajícího/vlas­tníka nemovitosti nejpozději do vyhotovení smlouvy o prodeji nebo pronájmu.
  • 15.13. U nena­bízených nemovitostí členové CB, kteří jednají jako zástupci nebo zprostředkovatelé kupujícího/nájemce budou při prvním kontaktu informovat o tomto vztahu prodávajícího/vlas­tníka nemovitosti a poskytnou písemné potvrzení o tomto informování prodávajícímu/vlas­tníkovi nemovitosti nejpozději do vyhotovení smlouvy o prodeji nebo pronájmu.
  • 15.14. Členové CB si při prvním kontaktu vyžádají od prodávajícího/vlas­tníka nemovitosti informace o předpokládané odměně.
  • 15.15. Členové CB, kteří jednají jako zástupci nebo zprostředkovatelé prodávajících/vlas­tníků nemovitostí, budou co možná nejdříve informovat o tomto vztahu kupující/nájemce a poskytnou písemné potvrzení o tomto informování kupujícím/nájemcům nejpozději do vyhotovení smlouvy o prodeji nebo pronájmu.
  • 15.16. Veškerá jednání týkající se výhradně nabízené nemovitosti nebo vedená s kupujícím/ná­jemci, na které se vztahuje výhradní smlouva, budou vedena se zástupcem nebo zprostředkovatelem klienta, a nikoli s klientem, s výjimkou případů udělení souhlasu zástupce nebo zprostředkovatele klienta nebo když je toto jednání iniciováno klientem.
  • 15.17. Členové CB mohou volně uzavírat smluvní vztahy nebo jednat s prodávající­mi/vlastníky nemovitostí, kupujícími/nájemci nebo jinými osobami, na které se nevztahuje výhradní smlouva, nebudou je však vědomě zavazovat k zaplacení více než jedné provize, s výjimkou obdržení jejich informovaného souhlasu.
  • 15.18. U společných transakcí odmění členové CB spolupracující členy CB (hlavní zprostředkovatele) a nebudou odměňovat ani nabízet odměnu přímo či nepřímo jakýmkoli osobám s prodejní licencí nebo osobám přidruženým k jiným členům CB bez předchozího výslovného vědomí a souhlasu spolupracujícího zprostředkovatele.
  • 15.19. Členové CB, kteří jednají jako delegovaní zástupci, zástupci nebo zprostředkovatelé kupujícího/nájemce, nepoužijí podmínky nabídky koupě/pronájmu ve snaze dosáhnout změny nabídky zprostředkovatele nabízejícího nemovitost na odměnu delegovaným zástupcům, zástupcům nebo zprostředkovatelům kupujícího/nájemce, ani nebudou předkládat vyhotovenou nabídku koupě/pronájmu podmíněnou smlouvou se zprostředkovatelem nabízejícím nemovitost za účelem dosažení změny nabídky na odměnu.
  • 15.20. Členové CB, kteří jednají jako delegovaní zástupci, zástupci nebo zprostředkovatelé kupujícího/nájemce, nebudou usilovat o rozšíření nabídky zprostředkovatele nabízejícího nemovitost s ohledem na spolupráci nebo odměnu jiným zprostředkovatelům bez souhlasu zprostředkovatele nabízejícího nemovitost.
  • 15.21. Členové CB nebudou užívat informace získané od zprostředkovatelů nabízejících nemovitost na základě nabídek na spolupráci získaných prostřednictvím centrálního systému nebo jiných nabídek spolupráce k odkazování klientů zprostředkovatelů nabízejících nemovitost na jiné zprostředkovatele nebo k vytvoření vztahů mezi kupujícím/nájemcem a klienty zprostředkovatelů nabízejících nemovitosti, pokud toto použití není schváleno zprostředkovateli nabízejícími nemovitost.
  • 15.22. Oznámení s informacemi o nemovitosti k prodeji, pronájmu nebo výměně nebudou umísťovány na nemovitost bez souhlasu prodávajícího/vlas­tníka nemovitosti.
  • 15.23. Členové CB před nebo po ukončení jejich vztahu s jejich současnou společností nebudou přesvědčovat klienty této společnosti, aby zrušili výhradní smlouvy mezi klientem a touto společností. Toto ustanovení nebrání členům CB (zastoupeným) uzavírat smlouvy s jejich přidruženými osobami s licencí upravující převoditelnost výhradních smluv.

Závěrečná ustanovení

Příležitostně dochází ke schválení změn stávajících zásad a doplnění nových zásad. Osoby, které budou číst tento Etický kodex, upozorňujeme, aby se ujistily, že mají k dispozici jeho nejaktuálnější ver­zi.